Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja poslove:

- priprema, te praćenja izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja

- poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanja kućnih brojeva

- priprema i izrada dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata i EU projekata

-  priprema i izrada stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata

-suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave

- praćenje stanja zaštite okoliša te izrada studija, planova i drugih akata vezano za unapređenje zaštite okoliša

- provođenje obveza u okviru politike sustavnog gospodararenja energije i vodom

- poslovi održavanja i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture)

- pripreme građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina

- koordinacija s komunalnim poduzećima

- poslovi u svezi s javnom rasvjetom, održavanjem zelenih površina i opreme na zelenim površinama

- poslovi u svezi s grobljima, deponijima i opremom komunalnih poduzeća koji se financiraju iz izvora izvan cijene komunalne usluge

- poslovi u svezi korištenja javnih gradskih površina

- utvrđivanja obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu

-provođenja komunalnog redarstva

- uređenja prometa na području Grada

- koordinacije sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, kupališta, more i dr.)

- investicijskog održavanja imovine Grada

- planiranja i izrade razvojnih projekta i projekata za strukturne fondove, međunarodne organizacije i tijela državne vlasti

- uspostava i predlaganje razvoja sustava za korištenje jedinstvene e- metodologije podataka u prostoru

- izrada prijedloga plana nabave roba i usluga i izmjena i dopuna istog na godišnjoj razini te dostava projektnog zadatka i prijedloga Ugovora za Odjel koji provodi postupak nabave s terminskim rokovima provođenja postupka

- praćenje i provedba Ugovora nakon provedenog postupka javne nabave

-izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika koji su u nadležnosti Odjela 

-druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada.