Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije obavlja upravne i stručne poslove:
-    izrade uputa i smjernica za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova  proračunskih korisnika
-    izrade prijedloga proračuna i nadzora nad izvršenjem proračuna
-    izrade godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada
-    izrade  periodičnih, polugodišnjih i završnih financijskih izvještaja
-    planiranje javne nabave u skladu sa proračunom Grada
-    vođenja financijsko računovodstvenih poslova
-    vođenja blagajničkog poslovanja
-    vođenja platnog prometa
-    vođenja gradske riznice
-    vođenja likvidature
-    vođenja analitičke evidencije dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti ( nabavna, otpisana i knjigovodstvena), evidentiranja promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
-    pripreme popisa dugotrajne imovine, obveza , potraživanja , novčanih sredstava  te kontroliranja ispravnosti popisnih lista
-    predlaganja mjera naplate potraživanja te u suradnji s drugim Upravnim odjelima  predlaganja  odluka o otpisu nenaplativih , spornih i zastarjelih potraživanja
-    obračuna  plaća i naknada te vođenje popratnih evidencija i obrazaca za Poreznu upravu i Finu
-    utvrđivanja poreznih obveznika te razrez i naplata gradskih poreza
-    vođenja evidencije o naplati potraživanja temeljem akata Grada
-    u svezi sa zaduživanjem, davanjem jamstava i suglasnosti
-    izrade nacrta i prijedloga akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika koji su u nadležnosti ovog Odjela
-    druge poslove iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada