Upravni odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

Upravni odjel za opće, pravne i kadrovske poslove obavlja upravne i stručne poslove:
-    pravne, kadrovske i opće poslove iz područja radnih odnosa za službenike, namještenike i dužnosnike Grada
-    zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih tijela, te gradonačelnika i upravnih tijela
-    izrade nacrte akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala za potrebe Gradskog vijeća, pružanja stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije
-    konačne korekture i nomotehničke obrade akata
-    praćenja i nadziranja primjene zakonskih propisa, te davanje prijedloga za primjenu istih
-    u svezi organiziranja rada mjesnih odbora i njihovih tijela
-    gospodarenja imovinom Grada, evidencije neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, stručni i administrativni poslovi glede gospodarenja i uživanja prava vlasništva i ostalih stvarnih prava te pravnog prometa poslovnim prostorom, drugim objektima, te neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada
-    druge poslove iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada