AKTUALNO

 

 

 

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Gradska knjižnica

Gradska knjižnica Benkovac bogata je knjižnom građom koja danas broji preko 41.000 knjižnih jedinica s godišnjom nabavom cca 4.200 knjižnih jedinica u vrijednosti cca 420.000,00 kn. Knjižna građa se godišnje nabavlja kupnjom – zajedničkim sudjelovanjem Grada Benkovca i Ministarstva kulture, otkupom Ministarstva kulture i donacijama pojedinaca i kolektiva.

Ravnatelj: Mile Marić, prof.


Adresa: Šetalište kneza Branimira 46.
Telefon: 023/681-182
Faks: 023/681-182
e-mail: gk-benkovac@zd.htnet.hr


online katalog: http://161.53.142.3/lb06/search.html

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014.

- Bilješke uz financijsko izvješće

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2015.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2016. - 31. ožujka 2016.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2016. - 30. rujna 2016.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2016.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2017. - 31. prosinca 2017.

Benković d.o.o.

Komunalno poduzeće Benković d.o.o Benkovac osnovano je 01.12.2005. godine na Trgovačkom sudu u Zadru, u 100% vlasništvu Grada Benkovca kao jedinog osnivača.
Upravu Društva čini direktor ( Ivica Erlić dipl.oec.), a ulogu Nadzornog odbora obavlja Gradonačelnik Grada Benkovca, dok je Gradsko Vijeće skupština društva.
Osnovne djelatnosti koje poduzeće obavlja su; održavanje zelenih površina, prikupljanje i odvoz smeća, održavanje i upravljanje sa grobljima, stočni sajam te ostale poslove.

Poduzeće ima ukupno 32 stalno zaposlena djelatnika, a u periodu pojačanih aktivnosti od 5-10 mjeseca upošljava 6 sezonskih djelatnika.

Služba čistoće kao i ostali tehnički poslovi na broj 023/681-073
Služba zajedničkih poslova (računovodstvo i ostali administrativni poslovi) 023/684-153

Adresa: Šetalište kneza Branimira 12
Telefon: 023/684 153; 023/681 073
Faks: 023/684 153

 

- Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi

- Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. godinu

- Plan nabave za 2012.godinu

- Financijski plan i plan nabave za 2013. godinu

- Izjava direktora Benković d.o.o.

Vodovod i odvodnja

MB:03387038

OIB:62529089333

Broj zaposlenih:41

Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac je komunalno poduzeće čiji je osnivač Grad Benkovac i susjedne općine. Djelatnost ovog poduzeća je sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Komunalno poduzeće upravlja crpnim satnicama i precrpnim postajama, te vodospremama na području Grada Benkovca i Općine Polača.
Komunalno poduzeće upravlja kolektorom otpadnih voda na području grada Benkovca, te pripadajućim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Od opreme posjeduju:1 veći kamion (10 tona), 4 kamioneta, 1 kombinirku i 3 osobna vozila.

Djelatnost: Sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Struktura vlasništva: 75,88 % u vlasništvu Grada Benkovca; 14,84% u vlasništvu Općine Polača; 9,28% u vlasništvu Općine Lišane Ostrovičke

Direktor: Hrvoje Bura, ing.
Adresa: Ul. kralja Tomislava 11.
Telefon: 023/681-034
Fax: 023/681-187


PRISTUP INFORMACIJAMA

Kontakt - službenik za informiranje

Zorka Žutelija

tel:  023 681 034
fax: 023 681 187
e-mail: vodovod.i.odvodnja@zd.t-com.hr

 

- Zakon o pravu na pristup informacijama - Zakon HR

- Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

- Odluka o imenovanju službenika za informiranje

- Zahtjev za pristup informacijama

- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka o cijeni vodnih usluga - od rujna 2014.


Registar ugovora - javna nabava 2010.

Registar ugovora - javna nabava 2011.

Registar ugovora - javna nabava 2012.

Registar ugovora - javna nabava 2013.

Registar ugovora - javna nabava 2014.

Registar ugovora - javna nabava 2015.

Izjava

EU sufinanciranje projekta : Sredstva Strukturnih fondova EU


Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Popis darovanja u 2013. godini

Godišnje izvješće HZJZ za 2014. godinu

Dječji vrtić Bubamara

Dječji vrtić „Bubamara“ – Benkovac javna je ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Vrtić je osnovan 1990. godine. Od 2008. godine Vrtić u svom sastavu ima dva objekta „Maslina“ u ulici Velebitskoj 1 i “Bubamara” u ulici Velebitskoj 3.,
U vrtiću su organizirani i provode se:
- 10-satni programi (7 skupina) u kojima je obuhvaćeno 130 djece,
- 5,5-satni program (jedna skupina) u kojoj je obuhvaćeno 40 djece,
-3- satni program predškole (2 skupine od ukupno 250 sati godišnje)-obuhvaćeno 45 djece,
-kratki program ranog učenja engleskog jezika (tri skupine)-obuhvaćeno 53 djece

U Vrtiću je zaposleno 30 djelatnika

Ravnateljica: Marija Mikulić
Adresa: Velebitska 1
Telefon: 023/681-689; 023/681-144
Faks: 023/681-689; 681-144
e-mail: dv.bubamara@zd.t-com.hr


- Statut

Financijsko izvješće 01-06.2017

Bilješke - financijsko izvješće 01-06. 2017.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017.

NATJEČAJI


Natječaj za odgojitelja/icu na pola radnog vremena 08.02.2018.

Odluka o poništenju natječaja za edukacijskog rehabilitatora/icu 22.12.2017.

Natječaj za odgojitelja/icu za rad s djecom s teškoćama u razvoju 12.12.2017.

Natječaj za odgojitelja/icu 12.12.2017.

Natječaj za edukacijskog rehabilitatora/icu 12.12.2017.

Odluka o poništenju natječaja 21.11.2017.


Natječaj za edukacijskog rehabilitatora/icu 10.11.2017.

Natječaj za spremača/icu 25.10.2017.

Odluka o poništenju natječaja 14.08.2017.

Natječaj za logopeda 17.07.2017.

Natječaj za odgojitelja - stručno osposobljavanje 17.07.2017.

ODLUKA o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2017./2018.

Natječaj za odgojitelja/icu

Natječaj za psihologa

 

Natječaj za odgojitelje

 

Odluka o poništenju natječaja

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac

Natječaj za odgojitelja - popuna radnog mjesta u Vukšiću

 

Natječaj za logopeda 18. listopada 2016.

UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2017.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za pedagošku godinu 2017./2018. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2016.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2015.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za predškolsku  2015./2016. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014.

- Izjava - Zakon o javnoj nabavi

- Plan nabave za 2015.

- Plan nabave za 2017. godinu

Natječaji

Aktualni natječaji


- Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i kadrovske poslove
Napomena: natječaj je objavljen „Narodnim novinama ” broj 6/2017 dana 20.01.2017. godine.

- Javni natječaj za za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Benkovca
Dokumentacija za nadmetanje

- Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
- Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto
Napomena: natječaj je objavljen „Narodnim novinama ” broj 3/2017 dana 11.01.2017. godine.

Arhiva


- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Šopot (1)
- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Šopot (2)- Natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva “Benković” d.o.o. za usluge

- Natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva “Radio Benkovac” d.o.o.

- Natječaj za prijam u službu pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i kadrovske poslove

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj   

Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu

Napomena: natječaj je objavljen u „Narodnim novinama ” broj 3/16 dana 08. siječnja 2016. godine od kada teku rokovi za prijavu

- Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mjesto

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Arhiva

-Natječaj za imenovanje zapovjednika  Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca

-Natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasca voditelja smjene

- Odluka o neizboru zapovjednika JVP Grada Benkovca

- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot

Napomena: natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Benkovca 17. studenog 2015. godine, a rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja


- Oglas za prijam u službu na određeno vijeme 

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za prijam u službu

Poziv na prethodnu provjeru znanja- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Perušić

Napomena: natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Benkovca dana 14. travnja 2015. godine, a rok za prijavu je 8 dana od objave istog


- Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu

- Poziv za testiranje kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za prijam u službu


 

- Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


- Natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove Grada Benkovca

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot 

Napomena: natječaj je objavljen na internet stranici Grada Benkovca, dana 05. prosinca 2014. godine, od kada teku rokovi za podnošenje ponuda 


- Natječaj za utvrđivanje 5. dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a

Obrazac POS


 

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u poslovno-industrijskoj zoni Šopot 

Napomena: natječaj je objavljen na web stranici Grada Benkovca, dana 9. rujna 2014. godine, a rok za prijavu je 15 dana od dana objave natječaja


 

Javni natječaj za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Benkovca

Napomena: natječaj je objavljen na internet stranici Grada Benkovca, dana 29. srpnja 2014. godine, a rok za prijavu je 60 dana od dana objave natječaja

- Prijavni obrazac


 

Javni natječaj za sufinanciranje Programa EnU obiteljskih kuća

Napomena: natječaj je objavljen na internet stranici Grada Benkovca, dana 24. srpnja 2014. godine, a rok za prijavu je 60 dana od dana objave istog

- Prijavni obrazac


 

Odluka o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i kadrovske poslove Grada Benkovca
Natječaj za prijem u službu pročelnika/ca Upravnog odjela za opće, pravne i kadrovske poslove


 

Obavijest i upute kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj za radno mjesto

- Napomena: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 51/2014. dana 25. travnja 2014. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mjesto

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

- Oglas je objavljen i na stranicama HZZ-a dana 28. ožujka 2014. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Benkovca

Natječaj objavljen dana 27.ožujka 2014.godine na web stranici www.benkovac.hr


 

Natječaj za prodaju građevinske parcele u poslovno - industrijskoj zoni Veljani

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici www.benkovac.hr dana 26.ožujka 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Buković

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je u dnevnom tisku Zadarski list dana 19. ožujka 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Buković

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je u dnevnom tisku Zadarski list dana 20. veljače 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je u dnevnom tisku Zadarski list dana 09. siječnja 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenih na oglas za radno mjesto

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

- Oglas je objavljen na stranicama HZZ-a dana 11.12.2013. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

Javni natječaj - održavanje nerazvrstanih cesta 2013.-2017.


 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Benkovca za školsku (akademsku) godinu 2013./2014.

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 02. listopada 2013. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti

- Pravilnik o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca

- OBRAZAC - Prijava za stipendiju


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot 

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 16. rujna 2013. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Benkovac

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 13. rujna 2013. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

- Poziv za javno nadmetanje

Grad Benkovac je u elektroničkom oglasniku javne nabave objavio poziv za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zažtite od požara i tehnoloških eksplozija.

Natječaj je otvoren do 14. kolovoza 2013. do 10,00 sati.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, e-mail: is-gospodarstvo@benkovac.hr


 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Zavičajnog muzeja Benkovac

-Natječaj objavljen u HZZ dana 17.05.2013.g. vrijedi do 24.05.2013.g.

 


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Obavijesti i upute kanditadima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mijesto


Natječaj za prikupljanje ponuda za prodju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Šopot

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 27.03.2013. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za zakup javne površine (objavljeno 26.ožujka 2013. na www.benkovac.hr)


 

Natječaj za prijem u službu

Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto

- Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.140/12 dana 17. prosinca 2012. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mjesto

-Oglas je objavljen na stranicama HZZ-a dana 13.prosinca 2012.godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

NATJEČAJ za utvrđivanje 4. dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 18.10.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za prodaju građ. zemlj. u Poslovnoj zoni Šopot

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 02.10.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za prodaju građ. zemlj. u Poslovnoj zoni Šopot

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 27.06.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

POZIVNI NATJEČAJ za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Benkovca

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 24.04.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

NATJEČAJ za zajedničku prodaju nekretnine (zemljište na kojem se nalazi poslovna zgrada autobusnog kolodvora)

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija dana 11.04.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

NATJEČAJ za utvrđivanje 3. dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a


NATJEČAJ za zakup javnih površina


NATJEČAJ za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Donji Karin, naselje Donji Karin

Napomena:Natječaj objavljen u dnevnom listu Zadarski list dana 06. veljače 2012. godine od kada teku rokovi za dostavu ponuda


 

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Benkovca

Napomena: Obavijest je objavljena u Narodnim novinama, broj 2/12 od dana 04. siječnja 2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda.


 

Natječaj za izbor i imenovanje direktora Radio Benkovca

Napomena: Natječaj je objavljen na službenim stranicama HZZ-a dana 02. siječnja 2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje molbe


 

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni Veljani


 

Natječaj za zajedniču prodaju nekretnina
Napomena: Natječaj objavljen u denvnom listu Slobodna Dalmacija dana 08. prosinca 2011. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

-N A T J E Č A J za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca za k.o.Biljane Donje, Biljane Gornje,  Smilčić i Tinj (objavljeno u Zadarskom listu dana 07.listopada 2011. od kada teku rokovi za isti)

-Obrazac za kupnju

-Izjava o načinu plaćanja poljoprivrednog zemljišta

-Obrazac izjave da se protiv podnositelja ne vodi postupak.....

-Izjava o zakupu


-Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Buković (objavljeno u Vox glas Zadra - dnevne novine dana 06.listopada 2011. od kada teku rokovi za isti)


-Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj-industrijskoj zoni Veljani (objavljeno u Vox glas Zadra - dnevne novine dana 06.listopada 2011. od kada teku rokovi za isti)


-Natječaj za dodjelu dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza na području Grada Benkovca


-Natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Benkovca za k.o. Nadin

-Obrazac za kupnju

-Obrazac izjave o načinu plaćanja

-Obrazac izjave da se protiv podnositelja ne vodi postupak.....


 

-Natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove vježbenika

(Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto)


-Javni natječaj za izbor članova/ica nadzornog odbora "Vodovod i odvodnja" d.o.o. Benkovac


-Natječaj za utvrđivanje dodatne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a


-Natječaj za utvrđivanje dodatne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a


- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Jagodnja Gornja, naselje Miranje


- Natječaj za imenovanje pročelnika/ca upravnih odjela Grada Benkovca


- Natječaj za stipendiranje učenika i studenata Grada Benkovca za 2010-11


- Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- Natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Benkovca


- Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca za k.o. Biljane Donje, Biljane Gornje, Ceranje, Islam Grčki, Kolarina, Korlat, Nadin, Raštević, Smilčić i Tinj


- Natječaj za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite zgrade Gradske uprave, osoba i imovine u zgradi


- Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- KARTA uz natječaj za prikupljane ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- Natječaj za upis pristupnika na izvanredni STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA (6 semestara) u akademskoj 2009./10. godini


- Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti: prijevoz pokojnika na području grada Benkovca


- Natječaj za stipendiranje učenika i studenata Grada Benkovca za 2009-10


- Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- Obavijest o proširenje infrastrukture u Poslovnoj zoni Šopot


- Natječaj za POS


- Natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti: prijevoz pokojnika


- Natječaj za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a


- Za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT

Error: No articles to display

grb benkovac

7°C

Većinom oblačno

Vlažnost 61%

Vjetar: 35.40 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design